REGULAMIN

PIESZEJ FRANCISZKAŃSKIEJ PIELGRZYMKI Z BRODNICY NA JASNĄ GÓRĘ

 

UWAGA !

OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA SĄ ZOBOWIĄZANE WYPEŁNIĆ 
ZE SWOIM RODZICEM/OPIEKUNEM OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 
A NASTĘPNIE FORMULARZE DOSTARCZYĆ PRZY ZAPISACH NA PIELGRZYMKĘ

 

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Pielgrzymka to nie fajny rajd przez Polskę, to nie wyrwanie się od rodziców, to nie marsz turystyczny. Spróbuj spojrzeć na głębszy wymiar wędrowania. Od tysięcy lat ludzie wiary pielgrzymują do miejsc kultu, do miejsc świętych. Tradycyjnym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania się w życie Kościoła.

2. Centrum każdego dnia jest Eucharystia, rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta, z sakramentu pojednania można korzystać także w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników.

3. Pielgrzymka tworzy jedną wspólnotę chrześcijańską, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. Posłuszeństwo służbie porządkowej jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.

4. Na tegoroczną pielgrzymkę obowiązują wcześniejsze zapisy elektroniczne. Osoby, które dołączą do nas na trasie, zapisują się bezpośrednio u przewodnika. Osoby do 14. roku życia mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Osoby między 14. a 16. rokiem życia mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie, osoby w wieku 16 - 18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców/opiekunów prawnych. Młodzież do 18. roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce, samodzielny powrót do domu i leczenie szpitalne. Osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzję o udziale w pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w pielgrzymce wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej.

5. Opieka medyczna. Na postojach noclegowych funkcjonuje pielgrzymkowy punkt sanitarny.

6. Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia.

7. Za atmosferę na pielgrzymce odpowiedzialny jest każdy pielgrzym. „Dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” – to słowa, które pomagają w każdym miejscu i czasie (szczególnie pamiętajmy o nich, gdy będziemy na kwaterach). Postarajmy się, by w przyszłości inni mogli skorzystać z tych samych miejsc noclegowych. W każdym miejscu należy zostawić po sobie porządek, szczególnie po postoju i na noclegu. 

8. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do noszenia identyfikatora osobistego przez cały dzień.

9. Udziału w pielgrzymce zabrania się osobom, które nie chcą angażować się w życie religijne lub mają trudności z podporządkowaniem się dyscyplinie.

W czasie pielgrzymki zabrania się:

  • spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu;
  • noszenia ekstrawaganckich (nie licujących z pokutnym charakterem pielgrzymki) strojów np. krótkie szorty, wydekoltowane bluzki, legginsy, itp.;
  • zanieczyszczania trasy, postojów i noclegów;
  • brania ze sobą jakichkolwiek zwierząt;
  • używania wulgaryzmów;
  • zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem pielgrzymki;
  • wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;
  • opuszczania przez pątników miejsca swego noclegu po godzinie 22:00.

10. Nieuzasadnione (samowolne) oddalanie się od grupy, zmiana grupy pielgrzymkowej jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pielgrzymce. W razie konieczności oddalenia się, należy powiadomić przewodnika. Przewodnik może usunąć z pielgrzymki za rażące naruszenie regulaminu. 

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź innej ważnej przyczyny organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki.

12. Powrót z Częstochowy do miejsca zamieszkania pielgrzyma każdy zapewnia sobie we własnym zakresie.

13. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do zapoznania się z wytycznymi GIS dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego.

14. W razie niejasności w interpretacji regulaminu ostatnim rozstrzygającym jest Przewodnik.