REGULAMIN II

REGULAMIN

PIESZEJ FRANCISZKAŃSKIEJ PIELGRZYMKI Z BRODNICY NA JASNĄ GÓRĘ

 

UWAGA !

OSOBY, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18 ROKU ŻYCIA SĄ ZOBOWIĄZANE WYPEŁNIĆ 
ZE SWOIM RODZICEM/OPIEKUNEM OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH 
A NASTĘPNIE FORMULARZE DOSTARCZYĆ PRZY ZAPISACH NA PIELGRZYMKĘ

 

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Pielgrzymka to nie fajny rajd przez Polskę, to nie wyrwanie się od rodziców, to nie marsz turystyczny. Spróbuj spojrzeć na głębszy wymiar wędrowania. Od tysięcy lat ludzie wiary pielgrzymują do miejsc kultu, do miejsc świętych. Tradycyjnym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania się w życie Kościoła.

2. Centrum każdego dnia jest Eucharystia, rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników, dlatego z sakramentu pojednania można korzystać także w czasie drogi.

3. Pielgrzymka tworzy jedną wspólnotę chrześcijańską, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie" 
lub "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. Posłuszeństwo służbie porządkowej jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.

4. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiedni formularz. Wydrukowany formularz musi być dostarczony przewodnikowi w trakcie zapisów poświadczony podpisem uczestnika oraz opiekuna osoby niepełnoletniej.

5. Na pielgrzymkę zapisujemy się przed jej rozpoczęciem lub w wyjątkowych sytuacjach na trasie podczas postoi u przewodnika pielgrzymki.

6. Osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w pielgrzymce wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej.

7. Służba medyczna udziela doraźnej pomocy na trasie pielgrzymki i w wyznaczonych punktach medycznych na postojach. Opieka medyczna jest zapewniona przez organizatora tylko wymiarze pierwszej pomocy medycznej. Poważniejsze schorzenia oraz listę przyjmowanych leków należy zgłosić przewodnikowi grupy przed rozpoczęciem pielgrzymki.

8. Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia.

9. Za atmosferę na pielgrzymce odpowiedzialny jest każdy pielgrzym. „Dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” – to słowa, które pomagają 
w każdym miejscu i czasie (szczególnie pamiętajmy o nich, gdy będziemy na kwaterach). Postarajmy się, by w przyszłości inni mogli skorzystać z tych samych miejsc noclegowych. W każdym miejscu należy zostawić po sobie porządek, szczególnie po postoju i noclegu. Zabiegi higieniczne (mycie, toaleta) są dozwolone w miejscach wyznaczonych przez właścicieli danego miejsca. Pamiętajmy 
o wdzięczności za każdą udzieloną pomoc.

  1. Każdy pielgrzym zobowiązany jest do noszenia identyfikatora osobistego przez cały dzień.
  2. Udziału w pielgrzymce zabrania się osobom, które nie chcą angażować się w życie religijne lub mają trudności z podporządkowaniem się dyscyplinie.
  3. W czasie pielgrzymki zabrania się:

- spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu;

- noclegów koedukacyjnych (pomimo ewentualnego braku osobnych pomieszczeń dla rodzin, nadal będą obowiązywać osobne noclegi 
dla mężczyzn i kobiet w salach gimnastycznych, klasach szkolnych czy innych miejscach noclegowych). Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc w miejscowościach noclegowych, bez uprzedniego zgłoszenia możliwości zakwaterowania kwatermistrzom grupy;

- noszenia ekstrawaganckich (nie licujących z pokutnym charakterem pielgrzymki) strojów np. krótkie szorty, wydekoltowane bluzki, legginsy, itp.;

- zanieczyszczania trasy, postojów i noclegów;

- kąpieli w rzekach i jeziorach;

- brania ze sobą jakichkolwiek zwierząt;

- używania wulgaryzmów;

- postaw, które kłóciłyby się z religijnym charakterem pielgrzymki;

- wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;

- bez wiedzy kierownictwa pielgrzymki rozpowszechniania żadnych materiałów czy emblematów;

- opuszczania przez pątników miejsca swego noclegu po godzinie 22:00.

  1. Służba kwatermistrzowska organizuje noclegi w szkołach, remizach, domach prywatnych i katechetycznych. Bądźmy wdzięczni 
    za okazywaną nam gościnę, pamiętając przy tym, że pielgrzymowi nic się nie należy!

14. Nieuzasadnione (samowolne) oddalanie się od grupy pielgrzymkowej oraz dokonanie jej zmiany na inną jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pielgrzymce brodnickiej. W razie konieczności oddalenia się, należy powiadomić przewodnika lub lekarza. Przewodnik może usunąć z pielgrzymki za rażące naruszenie regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki.

15. Pielgrzym zapewnia sobie we własnym zakresie powrót z Częstochowy do swojego miejsca zamieszkania. W razie niejasności 
w interpretacji regulaminu ostatnim rozstrzygającym jest przewodnik.


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

17. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej (PPDT) z siedzibą w Toruniu przy ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń oraz kooperująca z nią Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Garbary 22, 61-867 Poznań;

- przedstawicielem administratora danych, jako podmiot współodpowiedzialny za przetwarzanie jest kierownik PPDT;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z możliwością wzięcia udziału w PPDT w …………………………………… roku;

- podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania dla realizacji celów, oraz osoby: osoba odpowiedzialna za PPDT, 2019, zarząd pielgrzymki i osoby znające się na liście – ewidencji osób upoważnionych 
do przetwarzania danych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

- nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Pielgrzymka to nie fajny rajd przez Polskę, to nie wyrwanie się od rodziców, to nie marsz turystyczny. Spróbuj spojrzeć na głębszy wymiar wędrowania. Od tysięcy lat ludzie wiary pielgrzymują do miejsc kultu, do miejsc świętych. Tradycyjnym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania się w życie Kościoła.

2. Centrum każdego dnia jest Eucharystia, rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników, dlatego z sakramentu pojednania można korzystać także w czasie drogi.

3. Pielgrzymka tworzy jedną wspólnotę chrześcijańską, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie"
lub "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy. Posłuszeństwo służbie porządkowej jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.

4. Wszystkie osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie. Zapisu osób niepełnoletnich oraz wyboru opiekuna dokonuje rodzic lub inny opiekun prawny wypełniając odpowiedni formularz. Wydrukowany formularz musi być dostarczony przewodnikowi w trakcie zapisów poświadczony podpisem uczestnika oraz opiekuna osoby niepełnoletniej.

5. Na pielgrzymkę zapisujemy się przed jej rozpoczęciem lub w wyjątkowych sytuacjach na trasie podczas postoi u przewodnika pielgrzymki.

6. Osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w pielgrzymce wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej.

7. Służba medyczna udziela doraźnej pomocy na trasie pielgrzymki i w wyznaczonych punktach medycznych na postojach. Opieka medyczna jest zapewniona przez organizatora tylko wymiarze pierwszej pomocy medycznej. Poważniejsze schorzenia oraz listę przyjmowanych leków należy zgłosić przewodnikowi grupy przed rozpoczęciem pielgrzymki.

8. Zgadzam się na udzielenie mi niezbędnej pomocy medycznej i podanie mi niezbędnych lekarstw dla ratowania mojego zdrowia i życia.

9. Za atmosferę na pielgrzymce odpowiedzialny jest każdy pielgrzym. „Dziękuję”, „przepraszam”, „proszę” – to słowa, które pomagają
w każdym miejscu i czasie (szczególnie pamiętajmy o nich, gdy będziemy na kwaterach). Postarajmy się, by w przyszłości inni mogli skorzystać z tych samych miejsc noclegowych. W każdym miejscu należy zostawić po sobie porządek, szczególnie po postoju i noclegu. Zabiegi higieniczne (mycie, toaleta) są dozwolone w miejscach wyznaczonych przez właścicieli danego miejsca. Pamiętajmy
o wdzięczności za każdą udzieloną pomoc.

Każdy pielgrzym zobowiązany jest do noszenia identyfikatora osobistego przez cały dzień.
Udziału w pielgrzymce zabrania się osobom, które nie chcą angażować się w życie religijne lub mają trudności z podporządkowaniem się dyscyplinie.
W czasie pielgrzymki zabrania się:
- spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu;

- noclegów koedukacyjnych (pomimo ewentualnego braku osobnych pomieszczeń dla rodzin, nadal będą obowiązywać osobne noclegi
dla mężczyzn i kobiet w salach gimnastycznych, klasach szkolnych czy innych miejscach noclegowych). Niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc w miejscowościach noclegowych, bez uprzedniego zgłoszenia możliwości zakwaterowania kwatermistrzom grupy;

- noszenia ekstrawaganckich (nie licujących z pokutnym charakterem pielgrzymki) strojów np. krótkie szorty, wydekoltowane bluzki, legginsy, itp.;

- zanieczyszczania trasy, postojów i noclegów;

- kąpieli w rzekach i jeziorach;

- brania ze sobą jakichkolwiek zwierząt;

- używania wulgaryzmów;

- postaw, które kłóciłyby się z religijnym charakterem pielgrzymki;

- wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy;

- bez wiedzy kierownictwa pielgrzymki rozpowszechniania żadnych materiałów czy emblematów;

- opuszczania przez pątników miejsca swego noclegu po godzinie 22:00.

Służba kwatermistrzowska organizuje noclegi w szkołach, remizach, domach prywatnych i katechetycznych. Bądźmy wdzięczni
za okazywaną nam gościnę, pamiętając przy tym, że pielgrzymowi nic się nie należy!
14. Nieuzasadnione (samowolne) oddalanie się od grupy pielgrzymkowej oraz dokonanie jej zmiany na inną jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w pielgrzymce brodnickiej. W razie konieczności oddalenia się, należy powiadomić przewodnika lub lekarza. Przewodnik może usunąć z pielgrzymki za rażące naruszenie regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika pielgrzymki.

15. Pielgrzym zapewnia sobie we własnym zakresie powrót z Częstochowy do swojego miejsca zamieszkania. W razie niejasności
w interpretacji regulaminu ostatnim rozstrzygającym jest przewodnik.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

17. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oraz art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej (PPDT) z siedzibą w Toruniu przy ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń oraz kooperująca z nią Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych w Polsce z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Garbary 22, 61-867 Poznań;

- przedstawicielem administratora danych, jako podmiot współodpowiedzialny za przetwarzanie jest kierownik PPDT;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z możliwością wzięcia udziału w PPDT w …………………………………… roku;

- podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania dla realizacji celów, oraz osoby: osoba odpowiedzialna za PPDT, 2019, zarząd pielgrzymki i osoby znające się na liście – ewidencji osób upoważnionych
do przetwarzania danych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

- posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

- nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.